Мостиська міська рада

Львівської області

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 09.11.2023 10:37
Кількість переглядів: 170

Фото без опису

Детальний план території  для визначення граничних розмірів забудови та режимів використання для облаштування автомобільного заїзду та виїзду до земельної ділянки, ТзОВ «Мостиський ХАБ»

1. Інформація про замовника СЕО:

Мостиська міська рада

81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, буд. 6.

2.  Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування проект Детального плану території для визначення граничних розмірів забудови та режимів використання для облаштування автомобільного заїзду та виїзду до земельної ділянки, ТзОВ «Мостиський ХАБ» є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Підставою для розроблення Детального плану території є рішення Мостиської міської ради №31 від 20 жовтня 2023 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для визначення граничних розмірів забудови та режимів використання для облаштування автомобільного заїзду та виїзду до земельної ділянки, ТзОВ «Мостиський ХАБ».

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території може виконуватись для ділянок в межах населених пунктів або поза межами населених пунктів. 

При розробленні детального плану території враховується генеральний план населеного пункту, схема планування Львівської області, стратегія просторового розвитку території, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3. Інформація про те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території. Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів. До сфери охоплення СЕО детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. 

4. Ймовірні наслідки:

Проект детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. Вплив планованої діяльності виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від проїзду транспорту. Вплив на геологічне середовище можливий внаслідок проведення інженерно-технічних робіт, робіт з влаштування території. Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва, проїзду транспорту при експлуатації

Території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

Транскордонний вплив, у тому числі для здоров’я населення сусідніх держав відсутній 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено:

Під час здійснення СЕО будуть розглянуті, проаналізовані і обґрунтовані рішення, які будуть найбільш оптимальними щодо природних умов регіону і орієнтовними на дотримання екологічних вимог.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому проєкт Програми не затверджуються.

При нульовому варіанті подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови.

Територіальних альтернатив не передбачається, так як вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення запроектованих обʼєктів з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: – доповіді про стан довкілля, – статистичну інформацію, – фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, – дані моніторингу стану довкілля, – оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, – пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків; 

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення; 

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності); 

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково. 

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Мостиська міська рада

81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, буд. 6.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора